Regulamin dla Oceniających

Aktualizacja: 30.03.2018 r.
(Stażyści proszeni są o zapoznanie się z zakładką Nabór)

 1. Oceniający musi na bieżąco sprawdzać zakładkę Zgłoszenia i odpowiadać na zgłoszenia skierowane do niego przyjmuję bądź nie przyjmuję. W przypadku drugiej opcji dobrze, aby uzasadnił decyzję.
 2. Oceniający nie ma maksymalnego czasu na ocenienie pierwszego opowiadania ze swojej kolejki.
 3. Oceniający musi ocenić opowiadanie zgodnie z wolą Zgłaszającego (ocena standardowa/niestandardowa), chyba że w swoim opisie zaznaczył, iż ocenia w tylko jeden, wybrany sposób. 
 4. Oceniający może napisać ocenę opowiadania z Wolnej Kolejki, wtedy strona przechodzi na koniec jego kolejki; musi napisać o tym fakcie na blogu Ocenianego. 
 5. Oceniający musi oceniać standardowo zgodnie z punktacją zawartą w zakładce Rodzaje ocen na KKB. Ma za zadanie przeczytać wszystkie opublikowane rozdziały opowiadania (w przypadku długiej historii), ale jeśli jest ich powyżej dziesięciu, nie ma obowiązku odnosić się w fabule bezpośrednio do każdego. Co najmniej cztery posty, najlepiej początkowe i końcowe, musi przeanalizować dokładnie w częściach dotyczących poprawności (wypisać błędy, uwagi).
 6. W przypadku oceny niestandardowej Oceniający powinien skupić się przede wszystkim na treści oraz błędach.
 7. Oceniający musi poinformować Ocenianego o tym, że oceniane opowiadanie znalazło się pierwsze w kolejce po to, by autor nie wprowadzał większych zmian do momentu opublikowania oceny bez zgody Oceniającego.
 8. Oceniający po napisaniu i opublikowaniu oceny ma trzy dni, aby poinformować o tym fakcie Ocenianego.
 9. O wymienionych w podpunktach 2., 5. oraz 6. wiadomościach Oceniający informuje Ocenianego w zakładce Spam na jego blogu, a w przypadku jej braku pod ostatnią opublikowaną notką.
 10. Oceniający ma obowiązek regularnego sprawdzania zakładki Pytania i czynnego udziału na niej.
 11. Oceniający musi mieć zapał do oceniania. Jeśli z jakichś powodów potrzebuje przerwy, może zgłosić się do Administratora z prośbą o urlop. Najlepiej będzie, jeśli poda przybliżony czas jego trwania.
 12. Oceniający może zablokować tymczasowo swoją kolejkę. Również Wolna Kolejka może zostać tymczasowo zamknięta w przypadku wielu zgłoszeń.
 13. Administrator może zrezygnować z współpracy z Oceniającym w przypadku łamania regulaminu bądź zachowania niezgodnego z savoir-vivre.
 14. Oceniający w każdej chwili może zrezygnować z oceniania po poinformowaniu o tym Administratora.
 15. Oceniający ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące pracy KKB.
 16. Każdy Oceniający otrzymuje od Administratora link do forum załogi, na którym musi się zalogować.
 17. Załoga KKB ma prawo do zmiany powyższego Regulaminu.